Regulamin

logo podstawowe pion

Cykl czterech biegów 4. Grand Prix BiegamBoLubię LASY Chojnów 2018

R E G U L A M I N

Bieg BiegamBoLubię LASY JESIENIĄ – Chojnów 2018

I. CEL IMPREZY:

1. Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu;

2. Popularyzacja biegania na terenie obszarów leśnych;

3. Promowanie zdrowego stylu życia oraz integracja pokoleń mieszkańców miasta i regionu;

II. ORGANIZATOR:

1. Lasy Państwowe; Centrum Informacyjne Lasów Państwowych (CILP)

2. Nadleśnictwo Chojnów

3. Club bbl

4. Fundacja Wychowanie przez Sport

III. TERMIN, MIEJSCE, DYSTANS, GODZINA:

1. Impreza odbędzie się dnia 14.10.2018 r. (niedziela) na dystansach:

– godz. 11.00 – start biegu głównego „BiegamBoLubię LASY” na dystansie 10 km

– godz. 11.10 – start biegu na dystansie 5 km

– godz. 11:15 – start marszu „ChodzęBoLubię LASY” (5 km)

– od godz. 10.15 – start biegów dzieci „SportGeneracja” (3 kategorie wiekowe: Kat.I do 6 lat, Kat. II 7-8 lat, Kat. III 9-10 lat )

2. Impreza odbędzie się w na terenie Nadleśnictwa Chojnów (województwo mazowieckie, k/Piaseczna) na polanie „Zimne Doły:

Mapa dojazdu

Plan obiektu rekreacyjno-wypoczynkowego “Zimne Doły”

IV. ROZPOCZĘCIE IMPREZY, TRASA BIEGU:

 1. Oficjalne rozpoczęcie imprezy i otwarcie biura zawodów, nastąpi o godz. 9.00. O godz. 10:45 przeprowadzona będzie wspólna rozgrzewka prowadzona przez trenerów akcji stadionowej „BiegamBoLubię”.
 2. Trasa biegu będzie oznakowana przez tablice ustawione na każdym przebiegniętym km i zabezpieczona taśmami, przez straż leśną i wolontariuszy.
 3. Do pomiaru czasu wykorzystywany będzie system chipowy (STS-Timing). Dotyczy biegu głównego na dystansie 10 km oraz biegu i marszu na dystansie 5 km.
 4. Obowiązuje limit czasu do ukończenia biegu głównego wynoszący 100 min, dla biegu na dystansie 5 km limit wynosi 50 min. Jeżeli zawodnik nie ukończy biegu przed upływem powyższego limitu czasowego, nie zostanie sklasyfikowany.

V. ZGŁOSZENIA:

 1. Zapisy zostaną uruchomione 16 września 2018 o godzinie 16:00 za pomocą formularza elektronicznego
 2. Przez pierwsze 48 h od uruchomienia zapisów elektronicznych, pierwszeństwo mają uczestnicy BBL LASY LATEM 2018 , po zalogowaniu na indywidualne konto elektroniczne, mają możliwość wyboru dystansu.
 3. Po upływie 48 h,  czyli od 18 września 2018  o godzinie 16:00, zapisy zostaną otwarte dla wszystkich.
 4. Wszystkie potwierdzenia udziału/zgłoszenia elektroniczne przyjmowane będą od 16.09.2018 od godziny 16:00 do 7.10.2018 roku do godziny 23:59 lub do wcześniejszego wyczerpania limitu. Przez pierwsze 48h mają pierwszeństwo uczestnicy biegu BBL LASY LATEM 2018, którzy zapisują się za pośrednictwem uzyskanych kont, następie nowi uczestnicy.
 5. Po weryfikacji zgłoszeń, w przypadku wolnych miejsc, zostanie uruchomiona druga tura zapisów. Informacja o takiej ewentualności zostanie opublikowana na stronie www.biegambolubie-lasy.pl
 6. W dniu zawodów (14.10.2018) w przypadku wolnych miejsc zapisy prowadzone będą w biurze zawodów od godziny 9:00 do 10:30 ( zamknięcie biura 30 minut przed rozpoczęciem każdego biegu tzn. o 10:30) – o ile wcześniej nie wyczerpie się limit pakietów startowych.
 7. Każdy uczestnik może wykorzystać/zarejestrować tylko jeden pakiet startowy podczas jednej imprezy.
 8. W procesie rejestracji elektronicznej na jeden adres mailowy można zapisać jedną osobę.
 9. Numery startowe wraz z chipami będą wydawane w biurze zawodów(zwrot numerów startowych i chipów bezpośrednio po zakończeniu biegu).
 10. Biuro zawodów będzie otwarte w dniu imprezy tj. 14.10.2018 r. w godz. 9-10:30
 11. Za osobę zgłoszoną uważa się osobę, której nazwisko pojawiło się na liście startowej biegu (zapisy elektroniczne) lub w przypadku wolnych miejsc – poprawnie wypełniła i złożyła w biurze zawodów formularz zgłoszeniowy (zapisy w dniu startu).
 12. Organizator zastrzega możliwość zmiany limitu uczestników w biegach o czym poinformuje na stronie www.biegambolubie.com.pl.
 13. Udział w biegach jest BEZPŁATNY.
 14. Limit startujących biegaczy to 400 osób (bez biegów dzieci) + 50 chodziarzy nordic walking. W biegach dzieci nie obowiązują limity.
 15. Zapisy dzieci odbywają się w dniu imprezy w biurze zawodów.

VI. WARUNKI UCZESTNICTWA:

 1. W biegu może wziąć udział każdy kto w dniu imprezy (14.10.2018 r.) będzie miał ukończone 16 lat oraz dostarczy pisemną zgodę opiekuna prawnego, który w imieniu osoby niepełnoletniej złoży wymagane oświadczenia w biurze zawodów.
 2. Wszyscy pełnoletni zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów w dniu biegu i złożyć własnoręczny podpis pod oświadczeniem o udziale w biegu na własną odpowiedzialność.
 3. Zawodnicy niepełnoletni muszą podczas weryfikacji pojawić się z opiekunem prawnym.
 4. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi ew. konsekwencje. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwością odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci). Osobiste potwierdzenie udziału w biegu oznacza , że uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w biegu i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w biegu;
 5. Uczestnik zobowiązany jest do podpisania oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w biegu. W przypadku niepodpisania oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych , uczestnik nie zostanie dopuszczony do udziału w biegu przez Organizatora.
 6. Organizator zaleca Uczestnikom wykonanie profilaktycznych badań lekarskich mogących potwierdzić brak przeciwwskazań do udziału w biegu.
 7. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów Kodeksu Ruchu Drogowego oraz bezwzględnego wykonywania poleceń służb odpowiedzialnych za kierowanie ruchem drogowym w tym Policji i Straży Miejskiej, Straży Leśnej a także pozostałych służb zabezpieczających trasę biegu z ramienia Organizatora.
 8. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb organizatora oraz na wykorzystywanie ich wizerunku w celu promocji oraz dokumentowania zawodów.
 9. Uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystywanie danych osobowych zawartych na karcie zgłoszeniowej (zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) przez Organizatora w zakresie i przez okres niezbędny dla organizacji, przeprowadzenia i promocji biegu BiegamBoLubię Lasy. Przetwarzanie danych obejmuje także publikację wizerunku uczestnika, imienia i nazwiska wraz z datą urodzenia – każdy sposób, w jaki publikowana lub rozpowszechniana będzie taka informacja dla potrzeb organizacji biegu.
 10. Zgoda na wykorzystywanie danych osobowych jak i publikacja jest dobrowolna ale nie wyrażenie na to zgody, uniemożliwia wzięcia udziału w biegu. Uczestnik ma prawo cofnąć zgodę w każdym czasie (dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody) wysyłając informację na adres: fundacja@wychowanieprzezsport.pl bądź na dane adresowe fundacji. Uczestnik ma prawo do: a) dostępu do danych, b) sprostowanie, c) usunięcie lub ograniczenie przetwarzania, d) prawo sprzeciwu, e) prawo wniesienia skargi do organu nadzoru – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub f) przeniesienia danych.
 11. Obowiązuje całkowity zakaz startowania w biegu ze zwierzętami.

VII. ŚWIADCZENIA DLA UCZESTNIKÓW:

1. Wszyscy uczestnicy zawodów, którzy zapiszą się do biegu i zostaną zweryfikowani w biurze zawodów otrzymają koszulkę oraz bon żywieniowy do wykorzystania na terenie organizowanej imprezy do jej zakończenia.

2. Organizator nie gwarantuje pełnych świadczeń dla osób zgłaszających się do udziału w dniu biegu.

VIII. KLASYFIKACJE:

 1. Bieg na 10 km:

– kategoria open K i M,

– klasyfikacja open Leśników i pracowników LP – K i M

– kategorie :

Kobiety

K 20 ( 2002-1989 )

K 30 (1988-1979)

K 40 (1978 -1969 )

K 50 (1968 – 1959 )

K 60+ ( 1958 – ∞)

Mężczyźni

M 20 ( 2002-1989 )

M 30 (1988-1979)

M 40 (1978 -1969 )

M 50 (1968 – 1959 )

M 60+ ( 1958 –  ∞)

 1. Bieg na 5 km:

– kategoria open K i M,

– klasyfikacja open Leśników i pracowników LP – K i M,

Kobiety

K 20 ( 2002-1989 )

K 30 (1988-1979)

K 40 (1978 -1969 )

K 50 (1968 – 1959 )

K 60+ ( 1958 – ∞)

Mężczyźni

M 20 ( 2002-1989 )

M 30 (1988-1979)

M 40 (1978 -1969 )

M 50 (1968 – 1959 )

M 60+ ( 1958 – ∞)

3. Marsz  ChodzęBoLubię na dystansie 5 km odbędzie się bez oddzielnej klasyfikacji.

4. Po zsumowaniu wyników w czterech edycjach cyklu 4. GP BiegamBoLubię LASY Chojnów 2018 organizowanych na terenie Nadleśnictwa Chojnów nagrodzone zostaną miejsca I-III w każdej z kategorii wymienionej w punkcie VIII podpunkt 1 i 2.

5. W klasyfikacji generalnej podsumowującej cykl Grand Prix , sklasyfikowani będą uczestnicy, którzy wzięli udział w co najmniej 3 edycjach biegów na dystansach 5 lub 10 km cyklu 4. GP BiegamBoLubię LASY Chojnów 2018.

6. Dodatkowa kategoria dla najstarszej uczestniczki i najstarszego uczestnika, którzy wzięli udział w co najmniej 3 edycjach biegów na dystansach 5 lub 10 km cyklu 4. GP BiegamBoLubię LASY Chojnów 2018.

IX. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA:

1. Po zakończeniu cyklu 4. GP BiegamBoLubię LASY Chojnów 2018 zostaną przyznane i wręczone nagrody oraz wyróżnienia.

2. Uczestnicy którzy wzięli udział w każdej edycji biegów na dystansach 5 i 10 km cyklu 4. GP BiegamBoLubię LASY Chojnów 2018 mają możliwość zebrania czterech części medalu symbolizującego las w czterech porach roku.

3. Klasyfikacja generalna zostanie utworzona na podstawie sumy czasów brutto z trzech biegów uzyskanych przez uczestnika w biegach głównych. W przypadku udziału w czterech biegach organizator zsumuje czasy trzech najlepszych biegów.

4. Warunkiem odbioru nagród jest osobiste stawienie się na ceremonii dekoracji z dokumentem tożsamości ze zdjęciem.

5. W biegach dzieci “SportGeneracja” nagradzani będą wszyscy uczestnicy po każdym biegu, bez oddzielnej klasyfikacji.

6. Dodatkowe wyróżnienie dla najstarszej uczestniczki i najstarszego uczestnika, którzy wzięli udział w co najmniej trzech edycjach biegów na dystansach 5 i 10 km cyklu 4. GP BiegamBoLubię LASY Chojnów 2018.

INNE POSTANOWIENIA:

1. W biegu głównym na dystansie 10 km i w biegu na dystansie 5 km przeprowadzony zostanie elektroniczny pomiaru czasu. Każdy zawodnik musi posiadać przytwierdzony do lewej lub prawej nogi do wysokości kostki chip identyfikacyjny służący do elektronicznego pomiaru czasu. Nie można chować chipa do torebek, kieszeni i powyżej kostki. Umieszczenie chipa w innym miejscu lub jego zdjęcie w trakcie biegu karane będzie dyskwalifikacją. Przy wypożyczeniu chipa nie będzie pobierana kaucja. Zawodnicy, którzy nie dokonają zwrotu chipa bezpośrednio po ukończeniu biegu, zostaną zdyskwalifikowani.

2. Interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do Organizatora Biegu.

3. Protesty dotyczące imprezy można wnieść pisemnie na miejscu do Biura Zawodów lub w siedzibie Organizatora w czasie do 1 godziny od zakończenia Biegu. Protesty wniesione po tym czasie nie będą rozstrzygane.

4. Informacje nt. biegu udzielane będą w biurze zawodów.

5. Wyniki Biegu dostępne będą na stronie www.biegambolubie-lasy.pl .

6. Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec uczestników Biegu.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i paramedycznemu zatrudnionemu w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, także transportu Uczestnika poszkodowanego w bezpieczne miejsce.

8. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione przez zawodników w innych miejscach niż depozyt.

9. Organizator zastrzega sobie prawo zmian Regulaminu w każdym czasie.